Nyomtatás

Felvételi tájékoztató

Augusztus 29-én hétfőn pótbeiratkozást tartunk a Zeneiskolában 14 és 18 óra között. Várunk minden zenét tanulni kívánó növendék jelentkezését! Azon "régi" növendékeink, akik még nem jelezték tanulmányaik folytatását, ezen időpontig feltétlenül tegyék meg!

Szeptember 5-én hétfőn a délutáni órákban kerül meghirdetésre a csoportbeosztások és az egyéni hangszeres órabeosztások időpontjainak listája a felvett új növendékek névsorával együtt. A hirdetmény a zeneiskolai honlap mellett a Zeneiskola Nagytermének oldalsó üvegfelületén is olvasható lesz. Az újonnan felvett növendékek postai úton írásban is kiértesítésre kerülnek szeptember 5-től.

Szeptember 8-án és 9-én (csütörtök, péntek) kerül sor az egyéni hangszeres órarend kialakítására. A meghirdetett időpontokban az érintett növendékek, vagy szüleik feltétlenül jelenjenek meg, mert itt dől el az egész évre érvényes egyéni hangszeres órarend! 

Szeptember 12-től (hétfő) a kötelező csoportos órák órarend szerint megkezdődnek.

Minden növendékünknek eredményes évkezdést kívánunk!

A hangszeres oktatás heti kétszer 30 perces egyéni foglalkozás, a szolfézs heti kétszer 45, vagy felsőbb évfolyamokon egyszer 90 perces csoportos tanóra.  

Az általános iskola 1-2. osztályában elsősorban a szolfézs előképző tárgyat javasoljuk, ami a későbbi hangszertanulást alapozza meg. Ebben az évben az elméleti képzés mellett a növendék eldöntheti, hogy milyen hangszert szeretne a következő évben választani.

Kivételes esetben az egyéni adottságok figyelembevételével javasoljuk már szolfézs előképzőben a hangszertanulás megkezdését. A szolfézsóra minden hangszeres tanulónak kötelező 4. évfolyamig. Nagyon indokolt esetben külön benyújtott kérvény alapján összesen egyszeri alkalommal lehet egy évre szolfézsból felmentést kérelmezni.

A növendékek a kötelező elméleti tárgy mellett egyéb tárgyakat is felvehetnek. A fakultatív módon választható tárgyak;

  • vonószenekar
  • fúvószenekar
  •  kamarazene
  • népzeneismeret
  • hangszer fakultáció

Az alapfokú művészetoktatási intézményben minden növendéknek évente meg kell erősítenie a tanulói jogviszonyát. A régi növendékek beiratkozására és az új növendékek felvételére minden tanév június közepén kerül sor, az aktuálisan közölt időpontokban. Fennmaradó üres helyek esetén az iskola augusztusban pótfelvételit hirdet az aktuálisan közölt időpontokban.

A hangszeres oktatás keretében választható hangszerek listája:

Klasszikus hangszeres oktatás:

Népzenei hangszeres oktatás:

zongora

citera

orgona

népi ének

csembaló

népi hegedű

klasszikus gitár

népi brácsa

ütő

népi bőgő

furulya 

népi furulya

fuvola

dob

klarinét

ütőgradon

szaxofon

 

trombita

 

harsona

 

kürt

 

tuba

 

hegedű

 

brácsa

 

gordonka

 

magánének (mutálás után)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A felvételin a zenei alkalmasságot és az alkati adottságot vizsgáljuk.

Kezdő hangszereseknek segítséget nyújtunk a hangszer-választásban, hiszen a sikeres haladás elsődleges szempontja a gyermek kora, testi, fizikai alkalmassága.

Amennyiben a választott hangszer tanulása helyhiány miatt nem megkezdhető és más tanszak nem jöhet számításba, a növendék várólistára kerül egy adódó üres hely betöltéséig. Más alapfokú művészetoktatási intézményből érkező növendékeinket az ott kapott bizonyítvány alapján soroljuk be a meghatározott évfolyamba, ill. csoportba.

Magasabb közismereti osztályba járó tanuló számára is lehetőség van a zeneiskolai oktatásba való bekapcsolódásra. Ebben az esetben az elméleti és hangszeres előképzettség függvényében soroljuk be a számára megfelelő osztályba.

Zeneiskolai hangszer kölcsönzése

A hangszeres oktatás esetében a Zeneiskola a hangszertár állományának függvényében gyakorló hangszert biztosít a növendékek részére. A kikölcsönzött hangszerekért és hangszertartozékokért a szülő (gondviselő) a tanév elején kitöltött és aláírt kötelezvénnyel vállalja az anyagi felelősséget.

Hangszer karbantartási hozzájárulás

Mivel a Zeneiskola hangszerei igen rossz állapotban vannak és folyamatos javíttatást, karbantartást, illetve fejlesztést igényelnek, ezért az alábbi táblázatban szereplő összegek adományként való befizetését kérjük a szülőktől;

zeneiskolai hangszert kölcsönző növendékek és a zongoristák esetében

2.000 Ft/félév

saját hangszerrel rendelkező növendékek (zongora korrepetíció miatt), magánének szakosok, fakultációs és egyéb növendékek esetében

1.000 Ft/félév

 

A hangszer karbantartási hozzájárulás befizetése a térítési díj, illetve tandíj befizetésével egy időben történik készpénzben, a Zeneiskola Alapítványának pénztárába.

Térítési- tandíj

FIGYELEM!

A térítési- és tandíjak összegei a 2016/2017-es tanévre vonatkozóan a fenntartó (Klebelsberg Intézményfenntartó Központ) hatáskörében még változhatnak. A honlapon feltüntetett 2015/2016. tanévre vonatkozó információk csak -viszonyítási pontként- tájékoztató jellegűek.

Iskolánkban az oktatás térítési díj, illetve tandíj megfizetése ellenében vehető igénybe. Térítési díjat fizet minden olyan növendék, aki tanulói jogviszonnyal rendelkezik, 6 tanórai foglalkozásnál, illetve 300 percnél többet nem vesz igénybe. Tandíjat fizet az a növendék, aki nem rendelkezik tanulói jogviszonnyal, aki más alapfokú művészetoktatási intézményben fizet térítési díjat, valamint aki 6 tanórai foglalkozásnál, illetve 300 percnél többet vesz igénybe.

A térítési díj, illetve tandíj mértéke az adott kategórián belül függ, a növendék tanulmányi átlagától is. Az adott tanszakon átlaggal nem rendelkező növendék az alapdíjat (5-es tanulmányi átlag szerint) fizeti. Az a növendék, aki az adott osztály követelményeit valamely tárgyból nem teljesíti, a következő tanévben osztályát folytatja. Ebben az esetben a növendék év végi átlaga egy jeggyel rosszabb, valamint szociális kedvezményben nem részesülhet.

A térítési díj és tandíj összegét minden évben a fenntartó szabja meg. 6, 18, illetve 22 év felettinek az tekinthető, aki az adott tanév szeptember elsején betöltötte az adott életkort.

A térítési díjak készpénzben történő befizetése a Zeneiskola által kijelölt napokon az adott félévre vonatkozóan október közepén és február közepén történik. Félév közben tanulmányait megszakító – kimaradó – tanulónak a térítési díját nem tudjuk visszafizetni.

Befizetés módja: készpénzben a Zeneiskola első emeleti irodájában. 

TÉRÍTÉSI DÍJ / TANDÍJ - 2015/2016. TANÉV

Új (tanulmányainak 1. félévét kezdő) növendékáltal fizetendő díj: életkor és jogviszony alapján meghatározott legalacsonyabb díjtétel (5-ös átlag szerint);

Tanév végi eredmény hiányában az előző tanév eredményét kell figyelembe venni.

Egy jeles átlaggal bíró tanuló költsége a térítési táblázat alapján heti 2 hangszeres és 2 kötelező elméleti tárgy (szolfézs) tanulása esetén 125 Ft / tanítási óra.

Az állam (figyelembe véve a Zeneiskola állam által biztosított költségvetését) éves szinten kb. 173.750 Ft-tal járul hozzá minden egyes növendék zeneoktatásához.

Térítési-díj, illetve tandíjmentesség

FIGYELEM!

A kedvezmények rendszere a 2016/2017-es tanévre vonatkozóan a fenntartó (Klebelsberg Intézményfenntartó Központ) hatáskörében még változhatnak. A honlapon feltüntetett 2015/2016. tanévre vonatkozó információk csak -viszonyítási pontként- tájékoztató jellegűek.

A gyermeket, tanulót szociális helyzete alapján térítési díj-, tandíjmentesség illeti meg, ha a gyermek, tanuló hátrányos helyzet (HH) és halmozottan hátrányos helyzet (HHH) megállapításáról szóló jegyzői határozattal rendelkezik.

A hátrányos helyzet (HH) és halmozottan hátrányos helyzet (HHH) megállapítását a rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel egy időben, vagy annak megléte esetén azt követően is, kérelmezhetik a lakóhelyük szerint illetékes jegyzői hivatalban.

Térítési díj-, tandíjmentesség kérvényezhető, amennyiben a gyermek testi, érzékszervi, középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos vagy autista.

Díjmentesség iránti kérelem – NYOMTATVÁNY – kitöltve;  irodában kérhető, vagy itt az alábbi linken letölthető 2016. szeptember 1-től.

AZ OKIRATOK LEADÁSI HATÁRIDEJE:

2016. szeptember 25.

A határidő után beérkező dokumentumokat nem áll módunkban elfogadni!

TÉRÍTÉSI DÍJ-, TANDÍJKEDVEZMÉNY

FIGYELEM!

A kedvezmények rendszere a 2016/2017-es tanévre vonatkozóan a fenntartó (Klebelsberg Intézményfenntartó Központ) hatáskörében még változhatnak. A honlapon feltüntetett 2015/2016. tanévre vonatkozó információk csak -viszonyítási pontként- tájékoztató jellegűek.

A gyermeket, tanulót szociális helyzete alapján térítési díj-, tandíjkedvezmény illeti meg, ha a gyermek, tanuló törvényes képviselője háztartásában az egy főre jutó NETTÓ jövedelem a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj (2015. évben 28 500 Ft.) alábbiakban meghatározott százalékai közé esik:

135 % - t nem haladja meg, azaz maximum 38 475 Ft. / fő fizetendő: a részére megállapított díj 10%-a

135% - t meghaladja, de maximum 140%-a, azaz 38 476 Ft. – 39 900 Ft. /fő  fizetendő: a részére megállapított díj 20 %-a   

140% - t meghaladja, de maximum 150%-a, azaz 39 901 Ft. – 42 750 Ft. /fő fizetendő:  a részére megállapított díj 30 %-a

150%  - t meghaladja, de maximum 160%-a, azaz 42 751 Ft. – 45 600 Ft. /fő fizetendő: a részére megállapított díj 40 %-a

160% - t meghaladja, de maximum 170%-a, azaz 45 601 Ft. – 48 450 Ft. /fő fizetendő: a részére megállapított díj 50 %-a

170% - t meghaladja, de maximum 180%-a, azaz 48 451 Ft. – 51 300 Ft. /fő fizetendő: a részére megállapított díj 60 %-a

180% - t meghaladja, de maximum 190%-a, azaz 51 301 Ft. – 54 150 Ft. /fő fizetendő: a részére megállapított díj 70 %-a

190% - t meghaladja, de maximum 200%-a, azaz 54 151 Ft. – 57 000 Ft. /fő fizetendő: a részére megállapított díj 80 %-a

200% - t meghaladja, de maximum 210%-a, azaz 57 001 Ft. – 59 850 Ft. /fő fizetendő: a részére megállapított díj 90 %-a

Leadandó dokumentumok: 

– Jövedelemigazolások a beadást megelőző háromhavi NETTÓ átlagjövedelemről és egyéb jövedelmekről;

– Díjkedvezmény iránti kérelem nyomtatvány 1 eredeti példányban;

Díjkedvezmény iránti kérelem – NYOMTATVÁNY – kitöltve; irodában kérhető, vagy itt az alábbi linken letölthető 2016. szeptember 1-től.

AZ OKIRATOK LEADÁSI HATÁRIDEJE:

2016. szeptember 25.

A határidő után beérkező dokumentumokat nem áll módunkban elfogadni!

A Zeneiskola Alapítványának támogatása

A Zeneiskola alapítványa által felajánlott támogatási keret terhére a 2015/2016. tanév első félévére térítési díj, illetve tandíj hozzájárulásban részesülhet az a növendék, akit a meghatározott szempontok alapján a kuratórium arra érdemesnek ítél. Az elbírálás során az alábbi szempontok kerülnek figyelembevételre; tanulmányi előmenetel, szociális helyzet, esztergomi lakhely, a Zeneiskolába járó testvérek száma. 

A Zeneiskola Alapítványához benyújtandó kérvény szeptember 9-től átvehető a Zeneiskola titkárságán, illetve kérhető a szaktanártól. Az iratok és a kitöltött nyomtatvány leadási határideje az órabeosztás napja, de legkésőbb szeptember 26. A határidő elmulasztása, ill. hiányos dokumentáció leadása esetén a kérelem automatikusan elutasításra kerül.

A Zeneiskola alapítványa által felajánlott támogatási keret terhére igényelt térítési díj, illetve tandíj hozzájárulás kérvényének formanyomtatványa letölthető 2016. szeptember 1-től.

AZ OKIRATOK LEADÁSI HATÁRIDEJE:

2016. szeptember 25.

A határidő után beérkező dokumentumokat nem áll módunkban elfogadni!

A Zeneiskola Alapítványának támogatása

A Zeneiskola alapítványa által felajánlott támogatási keret terhére a 2014/2015. tanév első félévére térítési díj, illetve tandíj hozzájárulásban részesülhet az a növendék, akit a meghatározott szempontok alapján a kuratórium arra érdemesnek ítél. Az elbírálás során az alábbi szempontok kerülnek figyelembevételre; tanulmányi előmenetel, szociális helyzet, esztergomi lakhely, a Zeneiskolába járó testvérek száma. 

A Zeneiskola Alapítványához benyújtandó kérvény szeptember 9-től átvehető a Zeneiskola titkárságán, illetve kérhető a szaktanártól. Az iratok és a kitöltött nyomtatvány leadási határideje az órabeosztás napja, de legkésőbb szeptember 26. A határidő elmulasztása, ill. hiányos dokumentáció leadása esetén a kérelem automatikusan elutasításra kerül.

A Zeneiskola alapítványa által felajánlott támogatási keret terhére igényelt térítési díj, illetve tandíj hozzájárulás kérvényének formanyomtatványa letölthető 2016. szeptember 1-től.

Hangszer karbantartási hozzájárulás

Mivel a Zeneiskola hangszerei igen rossz állapotban vannak és folyamatos javíttatást, karbantartást, illetve fejlesztést igényelnek, ezért az alábbi táblázatban szereplő összegek adományként való befizetését kérjük a szülőktől;

zeneiskolai hangszert kölcsönző növendékek és a zongoristák esetében

2.000 Ft/félév

saját hangszerrel rendelkező növendékek (zongora korrepetíció miatt), magánének szakosok, fakultációs és egyéb növendékek esetében

1.000 Ft/félév

A hangszer karbantartási hozzájárulás befizetése a térítési díj, illetve tandíj befizetésével egy időben történik készpénzben, a Zeneiskola Alapítványának pénztárába.

Untitled Document