Nyomtatás

Téritési díjak, hangszerkarbantartási hozzájárulás

A 2023/2024. tanév I. félévében esedékes térítési díj és hangszerkarbantartási hozzájárulás befizetésének rendje

Kérjük a szülőket/Növendékeket, hogy az ellenőrzőbe beragasztott kis matricán szereplő összeget (térítési-; tandíj + hangszer-karbantartási hozzájárulás) -lehetőleg pontosan kiszámolva- készpénzben fizessék be a Zeneiskola titkárságán 2023. október 1-től kezdve folyamatosan de legkésőbb 2023. október 13-ig /péntek/! 

A Téritési díjjakkal és hangszerkarbantartási hozzájárulással kapcsolatos részletes tájékoztató a bővebben gombra kattintva olvasható;

Téritési- és Tandíj

Iskolánkban az oktatás térítési díj, illetve tandíj megfizetése ellenében vehető igénybe. Térítési díjat fizet minden olyan növendék, aki tanulói jogviszonnyal rendelkezik, 6 tanórai foglalkozásnál, illetve 300 percnél többet nem vesz igénybe. Tandíjat fizet az a növendék, aki nem rendelkezik tanulói jogviszonnyal, aki más alapfokú művészetoktatási intézményben fizet térítési díjat, valamint aki 6 tanórai foglalkozásnál, illetve 300 percnél többet vesz igénybe.

A térítési díj, illetve tandíj mértéke az adott kategórián belül függ, a növendék tanulmányi átlagától is. Az adott tanszakon átlaggal nem rendelkező növendék az alapdíjat (5-es tanulmányi átlag szerint) fizeti. Az a növendék, aki az adott osztály követelményeit valamely tárgyból nem teljesíti, a következő tanévben osztályát folytatja. Ebben az esetben a növendék év végi átlaga egy jeggyel rosszabb, valamint szociális kedvezményben nem részesülhet.

A térítési díj és tandíj összegét minden évben a fenntartó szabja meg. 6, 18, illetve 22 év felettinek az tekinthető, aki az adott tanév szeptember elsején betöltötte az adott életkort.

A 2023/2024. tanévben, a Zsolt Nándor Katolikus Zeneiskolában, az igénybe vehető szolgáltatások után fizetendő térítési díj mértékét az 2011. évi CXC. trv. 16.§, a 20/2012 (VIII. 31.) 18.§ (1-3), a 315/2012. (XI.13.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012.(VIII.28.) Korm. rendelet módosításáról szabályozzák, emellett figyelembe véve az intézmény fenntartójának rendelkezéseit.

A jogszabályok meghatározzák a kiszámítás alapját, az adható kedvezmények mértékét és a befizetés rendjét is.

A tanulói jogviszony egy tanítási évre létesül. A keletkezett jogviszony növendék/szülője általi megszüntetése - tanév közben - nem vonja maga után a befizetett térítési díj, tandíj visszatérítésének lehetőségét, illetve a megállapított térítési díj, tandíj befizetése alóli mentességet.

Az intézménybe beiratkozó új növendékek az életkoruknak, főtárgyuknak megfelelő térítési díj, tandíj 4,5 – 5 átlaghoz tartozó (legalacsonyabb) díjat fizetik tanulmányuk első félévében.

Az előző tanév „n. o.” (nem osztályozható) értékelése esetén fizetendő díj:

– mindkét tárgyból „n. o.” eredmény esetén fizetendő: az életkornak megfelelő térítési díj, tandíj 4 – 4,4 átlaghoz tartozó díjtétel;

– egyik tárgyból „n. o.” eredmény esetén fizetendő: az érdemjeggyel értékelt tárgy osztályzatánál egy kategóriával magasabb díjtétel;

– kötelező tárgy alóli felmentés esetén fizetendő: az érdemjeggyel értékelt főtárgy osztályzatának megfelelő díjtétel;

A térítési díjak készpénzben történő befizetése a Zeneiskola által kijelölt napokon az adott félévre vonatkozóan általában október közepén és február közepén történik. Félév közben tanulmányait megszakító – kimaradó – tanulónak a térítési díját nem tudjuk visszafizetni.

Tanév végi eredmény hiányában az előző tanév eredményét kell figyelembe venni.

Egy jeles átlaggal bíró tanuló költsége a térítési táblázat alapján heti 2 hangszeres és 2 kötelező elméleti tárgy (szolfézs) tanulása esetén 125 Ft / tanítási óra.

A fenntató (figyelembe véve a Zeneiskola állam által biztosított költségvetését) éves szinten kb. 173.750 Ft-tal járul hozzá minden egyes növendék zeneoktatásához.

Térítési-díj, illetve tandíjmentesség

A gyermeket, tanulót szociális helyzete alapján térítési díj-, tandíjmentesség illeti meg, ha a gyermek, tanuló hátrányos helyzet (HH) és halmozottan hátrányos helyzet (HHH) megállapításáról szóló jegyzői határozattal rendelkezik, vagy  testi, érzékszervi, középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, továbbá autista.

A hátrányos helyzet (HH) és halmozottan hátrányos helyzet (HHH) megállapítását a rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel egy időben, vagy annak megléte esetén azt követően is, kérelmezhetik a lakóhelyük szerint illetékes jegyzői hivatalban.

A „1997. évi XXXI. törvénya gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról” alapján hátrányos illetve halmozottan hátrányos helyzetű az a tanuló, akire az alábbiak vonatkoznak:

67/A. §(1) Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:

a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról - önkéntes nyilatkozata alapján - megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,

b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,

c)a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek.

(2) Halmozottan hátrányos helyzetű

a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott körülmények közül legalább kettő fennáll,

b) a nevelésbe vett gyermek,

c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt.

(3) A gyámhatóság a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság elbírálásával egyidejűleg kérelemre - külön döntésben, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsággal egyező időtartamra - megállapítja a gyermek, nagykorúvá vált gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetének fennállását.

(4) A hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását követően is kérelmezhető. Ebben az esetben az (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállását a kérelem benyújtásának időpontjára vonatkozólag kell vizsgálni, valamint a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet a kérelem benyújtásának napjától a fennálló rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény időtartamára állapítható meg.

(5) A gyámhatóság a tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt utógondozói ellátásának igénybevételét elrendelő határozatában megállapítja a halmozottan hátrányos helyzet fennállását. A gyámhatóság a gyermek nevelésbe vételét és a tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt utógondozói ellátásának igénybevételét elrendelő jogerős határozatát megküldi a 138. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartást vezető gyámhatóság részére.

(6) A gyámhatóság a tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt utógondozói ellátásának megszűnése vagy megszüntetése esetén megállapítja a halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megszűnését. A gyámhatóság a gyermek nevelésbe vételének és a tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt utógondozói ellátásának megszűnéséről vagy megszüntetéséről szóló jogerős határozatát megküldi a 138. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartást vezető gyámhatóság részére.

Díjmentesség iránti kérelem – NYOMTATVÁNY – az  irodában kérhető, vagy itt az alábbi linken letölthető 2023. szeptember 8-tól. A kérvényhez feltétlenül csatolni kell a tanuló hátrányos helyzet (HH) és halmozottan hátrányos helyzet (HHH) megállapításáról szóló jegyzői határozat EREDETI példányát!

AZ OKIRATOK LEADÁSI HATÁRIDEJE:

2023. szeptember 27. szerda

A határidő után beérkező dokumentumokat nem áll módunkban elfogadni!

TÉRÍTÉSI DÍJ-, TANDÍJKEDVEZMÉNY

A gyermeket, tanulót szociális helyzete alapján térítési díj-, tandíjkedvezmény illeti meg, ha a gyermek, tanuló törvényes képviselője háztartásában az egy főre jutó NETTÓ jövedelem a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj (2023. évben 28 500 Ft.) alábbiakban meghatározott összegei közé esik:

Leadandó dokumentumok: 

  • Jövedelemigazolások a beadást megelőző háromhavi NETTÓ átlagjövedelemről és egyéb jövedelmekről; (munkáltatói igazolás, családi pótlék igazolás, nyugdíjszelvény, stb.)
  • Díjkedvezmény iránti kérelem nyomtatvány 1 eredeti példányban;

Díjkedvezmény iránti kérelem – NYOMTATVÁNY – az  irodában kérhető, vagy itt az alábbi linken letölthető 2023. szeptember 8-tól.

AZ OKIRATOK LEADÁSI HATÁRIDEJE:

2023. szeptember 27. szerda

A határidő után beérkező dokumentumokat nem áll módunkban elfogadni!

A Zeneiskola Alapítványának támogatása

A Zeneiskola alapítványa által felajánlott támogatási keret terhére a 2023/2024. tanév első félévére térítési díj, illetve tandíj hozzájárulásban részesülhet az a növendék, akit a meghatározott szempontok alapján a kuratórium arra érdemesnek ítél. Az elbírálás során az alábbi szempontok kerülnek figyelembevételre; tanulmányi előmenetel, szociális helyzet, esztergomi lakhely, a Zeneiskolába járó testvérek száma. 

A Zeneiskola Alapítványához benyújtandó kérvény 2023. szeptember 8-tól átvehető a Zeneiskola titkárságán, illetve kérhető a szaktanártól. Az iratok és a kitöltött nyomtatvány leadási határideje az órabeosztás napja, de legkésőbb szeptember 27. A határidő elmulasztása, ill. hiányos dokumentáció leadása esetén a kérelem automatikusan elutasításra kerül.

A Zeneiskola Alapítványa által felajánlott támogatási keret terhére igényelt térítési díj, illetve tandíj hozzájárulás kérvényének formanyomtatványa az irodában kérhető, vagy itt letölthető 2023. szeptember 8-tól.

A Zeneiskola Alapítványának térítési díj, illetve tandíj hozzájárulás kérvényének formanyomtatványa

AZ OKIRATOK LEADÁSI HATÁRIDEJE:

2023. szeptember 27. szerda

A határidő után beérkező dokumentumokat nem áll módunkban elfogadni!

Hangszer karbantartási hozzájárulás

Mivel a Zeneiskola hangszerei igen rossz állapotban vannak és folyamatos javíttatást, karbantartást, illetve fejlesztést igényelnek, ezért az alábbi táblázatban szereplő összegek adományként való befizetését kérjük a szülőktől;

zongora, furulya, népi bőgő és ütő esetében

2.000 Ft/félév

más zeneiskolai hangszert kölcsönző növendékek esetében (főtárgy vagy fakt.) 

3.000 Ft/félév

 

saját hangszerrel rendelkező növendékek magánénekesek (zongora korrepetíció miatt), és szolfézs főtárgyasok esetében

1.000 Ft/félév

 

A hangszer karbantartási hozzájárulás befizetése a térítési díj, illetve tandíj befizetésével egy időben történik készpénzben, a Zeneiskola Alapítványának pénztárába.

Untitled Document