Nyomtatás

Téritési díjak, hangszerkarbantartási hozzájárulás

Iskolánkban az oktatás térítési díj, illetve tandíj megfizetése ellenében vehető igénybe. Térítési díjat fizet minden olyan növendék, aki tanulói jogviszonnyal rendelkezik, 6 tanórai foglalkozásnál, illetve 300 percnél többet nem vesz igénybe. Tandíjat fizet az a növendék, aki nem rendelkezik tanulói jogviszonnyal, aki más alapfokú művészetoktatási intézményben fizet térítési díjat, valamint aki 6 tanórai foglalkozásnál, illetve 300 percnél többet vesz igénybe.

TÉRÍTÉSI DÍJ, TANDÍJ megállapítása és elrendelése a 2024/2025. tanévben

tárgya: a térítési díj és tandíj fizetés mértéke és rendje a Zsolt Nándor Katolikus Zeneiskolában

kiterjed: 2024. szeptember 01. és 2025. június 30-ig terjedő időszakra, minden, az iskolával jogviszonyban álló térítési díj vagy tandíj fizetésére kötelezett tanulóra

A 2024/2025. tanévben, a Zsolt Nándor Katolikus Zeneiskolában, az igénybe vehető szolgáltatások után fizetendő térítési díj mértékét az 2011. évi CXC. trv. 16.§, a 20/2012 (VIII. 31.) 18.§ (1-3), a 315/2012. (XI.13.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012.(VIII.28.) 34.§ - 37.§ Korm. rendelet végrehajtásáról szabályozzák, emellett figyelembe véve az intézmény fenntartójának rendelkezéseit.

A jogszabályok meghatározzák a kiszámítás alapját, az adható kedvezmények mértékét és a befizetés rendjét is.

A tanulói jogviszony fennállásához a térítési díj megfizetése, a beiratkozáshoz szükséges Beiratkozási lap kitöltése és aláírása, a Szülői nyilatkozat/Nagykorú nyilatkozat kitöltése és aláírása, valamint a bizonyítvány leadása szükséges. A tanulói jogviszonyt –16 év felett – a diákigazolvány bemutatásával igazolni kell!

I. félévi díj befizetése:2024/25-ös tanévre való beiratkozás kiírt időpontjaiban – 2024. júniusban, de legkésőbb 2024. szeptember 25-ig. Térítési-, illetve tandíjmentesség, vagy kedvezmény iránti kérelem benyújtása esetén a díj befizetésének határideje szeptember 30.

II. félévi díj befizetése:2025. február 1 – 28. között

Az intézménybe beiratkozó új növendékek az életkoruknak, főtárgyuknak megfelelő térítési díj, tandíj 4,5 – 5 átlaghoz tartozó (legalacsonyabb) díjat fizetik tanulmányuk első félévében.

Több tanszakon tanuló növendék, egy tanszakon (főtárgy) fizet térítési díjat. További (főtárgy) tanszakon tandíj fizetésére kötelezett. A szülőnek nyilatkoznia kell, mely tanszakra fizeti a térítési díjat. A tanuló vagy kiskorú tanuló esetén a szülő nyilatkozatot köteles tenni, hogy hány alapfokú művészetoktatási intézményben vesz igénybe szolgáltatást, mely iskolában veszi igénybe térítési díj fizetése mellett az oktatást. (20/2012 (VIII.31.)18.§ 1-3.)

A tanulói jogviszony egy tanítási évre létesül. A keletkezett jogviszony növendék/szülője általi megszüntetése - tanév közben - nem vonja maga után a befizetett térítési díj, tandíj visszatérítésének lehetőségét, illetve a megállapított térítési díj, tandíj befizetése alóli mentességet.

A térítési és tandíjak késedelmes teljesítése, késedelmi kezelési költség megfizetését vonja maga után a meghatározott befizetési határidőt követő 30 napig, majd 30 napon túl (lásd a táblázat megfelelő oszlopaiban). A térítési díj/tandíj legvégső határidőig történő be nem fizetése esetén a növendéket a zeneiskola tanulóinak névsorából töröljük.

A térítési díjat/tandíjat a Zsolt Nándor Katolikus Zeneiskola épületében (2500 Esztergom, Gesztenye fasor 1.) készpénzben kérjük befizetni!

Az előző tanévben „é.f.” (évfolyamfolytatás) értékelése esetén fizetendő díj:

– mindkét tárgyból „é.f.” eredmény esetén fizetendő: az életkornak megfelelő térítési díj, tandíj 4 – 4,4 átlaghoz tartozó díjtétel;

– egyik tárgyból „é. f.” eredmény esetén fizetendő: az érdemjeggyel értékelt tárgy osztályzatánál egy kategóriával magasabb díjtétel;

– kötelező tárgy alóli felmentés esetén fizetendő: az érdemjeggyel értékelt főtárgy osztályzatának megfelelő díjtétel;

Térítési-díj, illetve tandíjmentesség

A gyermeket, tanulót szociális helyzete alapján térítési díj-, tandíjmentesség illeti meg, ha a gyermek, tanuló hátrányos helyzet (HH) és halmozottan hátrányos helyzet (HHH) megállapításáról szóló jegyzői határozattal rendelkezik, vagy  testi, érzékszervi, középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, továbbá autista.

A hátrányos helyzet (HH) és halmozottan hátrányos helyzet (HHH) megállapítását a rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel egy időben, vagy annak megléte esetén azt követően is, kérelmezhetik a lakóhelyük szerint illetékes jegyzői hivatalban.

A „1997. évi XXXI. törvénya gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról” alapján hátrányos illetve halmozottan hátrányos helyzetű az a tanuló, akire az alábbiak vonatkoznak:

67/A. §(1) Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:

a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról - önkéntes nyilatkozata alapján - megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,

b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,

c)a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek.

(2) Halmozottan hátrányos helyzetű

a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott körülmények közül legalább kettő fennáll,

b) a nevelésbe vett gyermek,

c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt.

(3) A gyámhatóság a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság elbírálásával egyidejűleg kérelemre - külön döntésben, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsággal egyező időtartamra - megállapítja a gyermek, nagykorúvá vált gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetének fennállását.

(4) A hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását követően is kérelmezhető. Ebben az esetben az (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállását a kérelem benyújtásának időpontjára vonatkozólag kell vizsgálni, valamint a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet a kérelem benyújtásának napjától a fennálló rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény időtartamára állapítható meg.

(5) A gyámhatóság a tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt utógondozói ellátásának igénybevételét elrendelő határozatában megállapítja a halmozottan hátrányos helyzet fennállását. A gyámhatóság a gyermek nevelésbe vételét és a tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt utógondozói ellátásának igénybevételét elrendelő jogerős határozatát megküldi a 138. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartást vezető gyámhatóság részére.

(6) A gyámhatóság a tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt utógondozói ellátásának megszűnése vagy megszüntetése esetén megállapítja a halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megszűnését. A gyámhatóság a gyermek nevelésbe vételének és a tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt utógondozói ellátásának megszűnéséről vagy megszüntetéséről szóló jogerős határozatát megküldi a 138. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartást vezető gyámhatóság részére.

A térítési-, tandíjmentesség/kedvezmény egész tanévre vonatkozik azzal a kikötéssel, hogy a tanév közben lejáró Jegyzői Határozat helyett, érvényeset kell benyújtani! Amennyiben ez nem történik meg, úgy a növendék az átlaga és életkora alapján köteles a díjat befizetni a mentesség/kedvezmény nélküli hónapokat tekintve.

Díjmentesség iránti kérelem – NYOMTATVÁNY az  irodában kérhető, vagy itt az alábbi linken letölthető. A kérvényhez feltétlenül csatolni kell a tanuló hátrányos helyzet (HH) és halmozottan hátrányos helyzet (HHH) megállapításáról szóló jegyzői határozat, ill.  a tanuló testi, érzékszervi, középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, vagy autista állapotáról szóló határozat eredeti példányát, vagy az eredetivel megegyező, a lakóhelyi önkormányzat által hitelesített másolatát! 

AZ OKIRATOK LEADÁSI HATÁRIDEJE: 2024. szeptember 15. 

A határidő után beérkező dokumentumokat nem áll módunkban elfogadni!

TÉRÍTÉSI DÍJ-, TANDÍJKEDVEZMÉNY

A gyermeket, tanulót szociális helyzete alapján térítési díj-, tandíjkedvezmény illeti meg, ha a gyermek, tanuló törvényes képviselője háztartásában az egy főre jutó NETTÓ jövedelem a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj (2023. évben 28 500 Ft.) alábbiakban meghatározott összegei közé esik:

Leadandó dokumentumok: 

  • Jövedelemigazolások a beadást megelőző háromhavi NETTÓ átlagjövedelemről és egyéb jövedelmekről; (munkáltatói igazolás, családi pótlék igazolás, nyugdíjszelvény, stb.)
  • Díjkedvezmény iránti kérelem nyomtatvány 1 eredeti példányban;

Díjkedvezmény iránti kérelem – NYOMTATVÁNYaz  irodában kérhető, vagy itt az alábbi linken letölthető.

AZ OKIRATOK LEADÁSI HATÁRIDEJE: 2024. szeptember 15. 

A határidő után beérkező dokumentumokat nem áll módunkban elfogadni!

RÉSZLETFIZETÉSI KEDVEZMÉNY

Részletfizetési kérelmet nyújthat be az a tanuló, aki TANDÍJAT fizet. Az írásban benyújtott kérvény leadási határideje szeptember 15. A kérvényt írásban, aláírva, dátummal ellátva kell az intézmény titkárságára – az intézmény igazgatójának címezve – benyújtani. A döntésről kérvényező írásos értesítést kap. A tandíj első részletének befizetési határideje szeptember 25., a további részletek befizetésének határideje – egyenlő mértékben elosztva – a határozat szerint történik. Az első félév utolsó részletének befizetési határideje december 15.

RÉSZLETFIZETÉS iránti kérelem – NYOMTATVÁNY – az  irodában kérhető, vagy itt az alábbi linken letölthető.

A KÉRELEM LEADÁSI HATÁRIDEJE: 2024. szeptember 15. 

A határidő után beérkező dokumentumokat nem áll módunkban elfogadni!

A Zeneiskola Alapítványának támogatása

A Zeneiskola alapítványa által felajánlott támogatási keret terhére a 2023/2024. tanév első félévére térítési díj, illetve tandíj hozzájárulásban részesülhet az a növendék, akit a meghatározott szempontok alapján a kuratórium arra érdemesnek ítél. Az elbírálás során az alábbi szempontok kerülnek figyelembevételre; tanulmányi előmenetel, szociális helyzet, esztergomi lakhely, a Zeneiskolába járó testvérek száma. 

A Zeneiskola Alapítványához benyújtandó kérvény 2023. szeptember 8-tól átvehető a Zeneiskola titkárságán, illetve kérhető a szaktanártól. Az iratok és a kitöltött nyomtatvány leadási határideje az órabeosztás napja, de legkésőbb szeptember 27. A határidő elmulasztása, ill. hiányos dokumentáció leadása esetén a kérelem automatikusan elutasításra kerül.

A Zeneiskola Alapítványa által felajánlott támogatási keret terhére igényelt térítési díj, illetve tandíj hozzájárulás kérvényének formanyomtatványa az irodában kérhető, vagy itt letölthető.

A Zeneiskola Alapítványának térítési díj, illetve tandíj hozzájárulás kérvényének formanyomtatványa

AZ OKIRATOK LEADÁSI HATÁRIDEJE: 2024. szeptember 15.

A határidő után beérkező dokumentumokat nem áll módunkban elfogadni!

Hangszer karbantartási hozzájárulás

Mivel a Zeneiskola hangszerei igen rossz állapotban vannak és folyamatos javíttatást, karbantartást, illetve fejlesztést igényelnek, ezért az alábbi táblázatban szereplő összegek adományként való befizetését kérjük a szülőktől;

zongora, furulya, népi bőgő és ütő esetében

2.000 Ft/félév

más zeneiskolai hangszert kölcsönző növendékek esetében (főtárgy vagy fakt.) 

3.000 Ft/félév

 

saját hangszerrel rendelkező növendékek magánénekesek (zongora korrepetíció miatt), és szolfézs főtárgyasok esetében

1.000 Ft/félév

 

A hangszer karbantartási hozzájárulás befizetése a térítési díj, illetve tandíj befizetésével egy időben történik készpénzben, a Zeneiskola Alapítványának pénztárába.

Untitled Document