Nyomtatás

Felvételi tájékoztató 2023/2024. tanévre

A hangszeres oktatás heti kétszer 30 perces egyéni foglalkozás, a szolfézs heti kétszer 45, vagy felsőbb évfolyamokon egyszer 90 perces csoportos tanóra.  

Az általános iskola 1-2. osztályában elsősorban a szolfézs előképző tárgyat javasoljuk, ami a későbbi hangszertanulást alapozza meg. Ebben az évben az elméleti képzés mellett a növendék eldöntheti, hogy milyen hangszert szeretne a következő évben választani.

Kivételes esetben az egyéni adottságok figyelembevételével javasoljuk már szolfézs előképzőben a hangszertanulás megkezdését. A szolfézsóra minden hangszeres tanulónak kötelező 4. évfolyamig. Nagyon indokolt esetben külön benyújtott kérvény alapján összesen egyszeri alkalommal lehet egy évre szolfézsból felmentést kérelmezni.

A növendékek a kötelező elméleti tárgy mellett egyéb tárgyakat is felvehetnek. A fakultatív módon választható tárgyak;

 • vonószenekar
 • fúvószenekar
 •  kamarazene
 • népzeneismeret
 • hangszer fakultáció

 

Az alapfokú művészetoktatási intézményben minden növendéknek évente meg kell erősítenie a tanulói jogviszonyát. A régi növendékek beiratkozására és az új növendékek felvételére minden tanév június közepén kerül sor, az aktuálisan közölt időpontokban. Fennmaradó üres helyek esetén az iskola augusztusban pótfelvételit hirdet az aktuálisan közölt időpontokban.

A hangszeres oktatás keretében választható hangszerek listája:

Klasszikus hangszeres oktatás:

Népzenei hangszeres oktatás:

 • zongora
 • orgona
 • klasszikus gitár
 • ütő
 • furulya
 • fuvola
 • dob
 • klarinét
 • ütőgardon
 • szaxofon
 • trombita
 • harsona
 • kürt
 • tuba
 • hegedű
 • brácsa
 • gordonka
 • magánének (mutálás után)
 • citera
 • népi ének
 • népi hegedű
 • népi brácsa
 • népi bőgő
 • népi furulya

A felvételin a zenei alkalmasságot és az alkati adottságot vizsgáljuk.

Kezdő hangszereseknek segítséget nyújtunk a hangszer-választásban, hiszen a sikeres haladás elsődleges szempontja a gyermek kora, testi, fizikai alkalmassága.

Amennyiben a választott hangszer tanulása helyhiány miatt nem megkezdhető és más tanszak nem jöhet számításba, a növendék várólistára kerül egy adódó üres hely betöltéséig. Más alapfokú művészetoktatási intézményből érkező növendékeinket az ott kapott bizonyítvány alapján soroljuk be a meghatározott évfolyamba, ill. csoportba.

Magasabb közismereti osztályba járó tanuló számára is lehetőség van a zeneiskolai oktatásba való bekapcsolódásra. Ebben az esetben az elméleti és hangszeres előképzettség függvényében soroljuk be a számára megfelelő osztályba.

Zeneiskolai hangszer kölcsönzése

A hangszeres oktatás esetében a Zeneiskola a hangszertár állományának függvényében gyakorló hangszert biztosít a növendékek részére. A kikölcsönzött hangszerekért és hangszertartozékokért a szülő (gondviselő) a tanév elején kitöltött és aláírt kötelezvénnyel vállalja az anyagi felelősséget.

Hangszer karbantartási hozzájárulás

Mivel a Zeneiskola hangszerei igen rossz állapotban vannak és folyamatos javíttatást, karbantartást, illetve fejlesztést igényelnek, ezért az alábbi táblázatban szereplő összegek adományként való befizetését kérjük a szülőktől;

zongora, furulya, népi bőgő és ütő esetében

2.000 Ft/félév

más zeneiskolai hangszert kölcsönző növendékek esetében (főtárgy vagy fakt.) 

3.000 Ft/félév

 

saját hangszerrel rendelkező növendékek magánénekesek (zongora korrepetíció miatt), és szolfézs főtárgyasok esetében

1.000 Ft/félév

 

A hangszer karbantartási hozzájárulás befizetése a térítési díj, illetve tandíj befizetésével egy időben történik készpénzben, a Zeneiskola Alapítványának pénztárába.

Térítési- tandíj

Iskolánkban az oktatás térítési díj, illetve tandíj megfizetése ellenében vehető igénybe. Térítési díjat fizet minden olyan növendék, aki tanulói jogviszonnyal rendelkezik, 6 tanórai foglalkozásnál, illetve 300 percnél többet nem vesz igénybe. Tandíjat fizet az a növendék, aki nem rendelkezik tanulói jogviszonnyal, aki más alapfokú művészetoktatási intézményben fizet térítési díjat, valamint aki 6 tanórai foglalkozásnál, illetve 300 percnél többet vesz igénybe.

A térítési díj, illetve tandíj mértéke az adott kategórián belül függ, a növendék tanulmányi átlagától is. Az adott tanszakon átlaggal nem rendelkező növendék az alapdíjat (5-es tanulmányi átlag szerint) fizeti. Az a növendék, aki az adott osztály követelményeit valamely tárgyból nem teljesíti, a következő tanévben osztályát folytatja. Ebben az esetben a növendék év végi átlaga egy jeggyel rosszabb, valamint szociális kedvezményben nem részesülhet.

A térítési díj és tandíj összegét minden évben a fenntartó szabja meg. 6, 18, illetve 22 év felettinek az tekinthető, aki az adott tanév szeptember elsején betöltötte az adott életkort.

A térítési díjak készpénzben történő befizetése a Zeneiskola által kijelölt napokon az adott félévre vonatkozóan október közepén és február közepén történik. Félév közben tanulmányait megszakító – kimaradó – tanulónak a térítési díját nem tudjuk visszafizetni. 

Új (tanulmányainak 1. félévét kezdő) növendékáltal fizetendő díj: életkor és jogviszony alapján meghatározott legalacsonyabb díjtétel (5-ös átlag szerint);

Tanév végi eredmény hiányában az előző tanév eredményét kell figyelembe venni.

Egy jeles átlaggal bíró tanuló költsége a térítési táblázat alapján heti 2 hangszeres és 2 kötelező elméleti tárgy (szolfézs) tanulása esetén 125 Ft / tanítási óra.

Az állam (figyelembe véve a Zeneiskola állam által biztosított költségvetését) éves szinten kb. 173.750 Ft-tal járul hozzá minden egyes növendék zeneoktatásához.

Térítési-díj, illetve tandíjmentesség

A gyermeket, tanulót szociális helyzete alapján térítési díj-, tandíjmentesség illeti meg, ha a gyermek, tanuló hátrányos helyzet (HH) és halmozottan hátrányos helyzet (HHH) megállapításáról szóló jegyzői határozattal rendelkezik.

A hátrányos helyzet (HH) és halmozottan hátrányos helyzet (HHH) megállapítását a rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel egy időben, vagy annak megléte esetén azt követően is, kérelmezhetik a lakóhelyük szerint illetékes jegyzői hivatalban.

Térítési díj-, tandíjmentesség kérvényezhető, amennyiben a gyermek testi, érzékszervi, középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos vagy autista.

Díjmentesség iránti kérelem – NYOMTATVÁNY – az  irodában kérhető, vagy itt az alábbi linken letölthető 2022. szeptember 5-től. A kérvényhez feltétlenül csatolni kell a tanuló hátrányos helyzet (HH) és halmozottan hátrányos helyzet (HHH) megállapításáról szóló jegyzői határozat EREDETI példányát!

AZ OKIRATOK LEADÁSI HATÁRIDEJE:

2022. szeptember 30. péntek

A határidő után beérkező dokumentumokat nem áll módunkban elfogadni!

TÉRÍTÉSI DÍJ-, TANDÍJKEDVEZMÉNY

A gyermeket, tanulót szociális helyzete alapján térítési díj-, tandíjkedvezmény illeti meg, ha a gyermek, tanuló törvényes képviselője háztartásában az egy főre jutó NETTÓ jövedelem a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj (2021. évben 28 500 Ft.) alábbiakban meghatározott összegei közé esik:

Leadandó dokumentumok: 

 • Jövedelemigazolások a beadást megelőző háromhavi NETTÓ átlagjövedelemről és egyéb jövedelmekről; (munkáltatói igazolás, családi pótlék igazolás, nyugdíjszelvény, stb.)
 • Díjkedvezmény iránti kérelem nyomtatvány 1 eredeti példányban;

Díjkedvezmény iránti kérelem – NYOMTATVÁNY – az  irodában kérhető, vagy itt letölthető 2022. szeptember 5-től.

AZ OKIRATOK LEADÁSI HATÁRIDEJE:

2022. szeptember 27. kedd

A határidő után beérkező dokumentumokat nem áll módunkban elfogadni!

A Zeneiskola Alapítványának támogatása

A Zeneiskola alapítványa által felajánlott támogatási keret terhére a 2022/2023. tanév első félévére térítési díj, illetve tandíj hozzájárulásban részesülhet az a növendék, akit a meghatározott szempontok alapján a kuratórium arra érdemesnek ítél. Az elbírálás során az alábbi szempontok kerülnek figyelembevételre; tanulmányi előmenetel, szociális helyzet, esztergomi lakhely, a Zeneiskolába járó testvérek száma. 

A Zeneiskola Alapítványához benyújtandó kérvény 2022. szeptember 1-től átvehető a Zeneiskola titkárságán, illetve kérhető a szaktanártól. Az iratok és a kitöltött nyomtatvány leadási határideje az órabeosztás napja, de legkésőbb szeptember 30. A határidő elmulasztása, ill. hiányos dokumentáció leadása esetén a kérelem automatikusan elutasításra kerül.

A Zeneiskola alapítványa által felajánlott támogatási keret terhére igényelt térítési díj, illetve tandíj hozzájárulás kérvényének formanyomtatványa az irodában kérhető, vagy itt letölthető 2022. szeptember 5-től.

AZ OKIRATOK LEADÁSI HATÁRIDEJE:

2022. szeptember 27. kedd

A határidő után beérkező dokumentumokat nem áll módunkban elfogadni!

 
Untitled Document